Copyright © 2024 Euromaidanpress.com

The work of Euromaidan Press is supported by the International Renaissance Foundation

When referencing our materials, please include an active hyperlink to the Euromaidan Press material and a maximum 500-character extract of the story. To reprint anything longer, written permission must be acquired from [email protected].

Privacy and Cookie Policies.

What does the EU-Ukraine Association Agreement bring The Netherlands? | Infographics

What does the EU-Ukraine Association Agreement bring The Netherlands? | Infographics

On 6 April 2016, citizens of The Netherlands will vote in a consultative referendum on ratifying the Association Agreement between the EU and Ukraine. Euromaidan Press together with the Institute of World Policy and with the support of the International Renaissance Foundation summed up the main points of what the Association is, what it is not, and what benefits The Netherlands will gain from the deal (for full resolution graphics, see here; for a FAQ about the agreement, see here).
[mwm-aal-display]

English

 1. What is EU-Ukraine Association agreement (AA)?

AA between the EU and Ukraine is an international treaty, which includes trade (“Deep and Comprehensive Free Trade Agreement”, or DCFTA) and political provision. The EU has many different agreements with a large number of countries. AA like the one with Ukraine have also been assigned with Moldova and Georgia.

[expand title=”What is the EU-Ukraine Association Agreement about?“]

AA is about:

 • Principles of a free market economy and sustainable development, DCFTA is foreseeing not only the mutual opening of markets for most goods and services, but also binding provisions on gradual approximation with EU norms and standards in trade and trade-related areas
 • Values and Principles: democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, good governance
 • Rule of law – protection of personal data; cooperation on migration, asylum and border management; fight against money laundering and terrorism financing etc.
 • Cooperation in the fight against corruption, crime and terrorism and climate change.
 • Enhanced cooperation in foreign and security policy, with the focus on regional issues, WMD (weapons of mass destruction), non proliferation and disarmament, conflict prevention, and crisis management
 • Respect for the principles of sovereignty and territorial integrity, inviolability of borders and independence
 • The integration of environmental requirements into all economic activities[/expand]

[expand title=”What is the EU-Ukraine Association Agreement NOT about?“]

This agreement is:

 • NOT about joining the EU. There is not a single provision in the AA that refers to EU membership, nor any commitment from the EU in that sense. Some countries became EU-members without AA.
 • NOT about providing massive financial support to Ukraine. The EU has been providing support to Ukraine for a long time as part of its cooperation and development aid, but this is not linked to the AA and there is no new commitment to more financial support from the EU to Ukraine in the AA.
 • NOT about opening the EU to Ukrainian workers either migrants. There is no provision in the treaty giving enhanced freedom of movement to Ukrainian workers or citizens to or inside the EU. EU and Ukraine has a dialog on visa liberalisation for short-term travels (for tourists and business contacts), but this political process is not connected to association agreement in any way.
 • NOT about joining NATO. The EU and NATO are different organizations. There is not a single provision in the AA about NATO membership.[/expand]

We have reached the point where Dutch security and prosperity are being put under pressure due to developments beyond our borders. This agreement is a step towards stabilising our neighbouring country of Ukraine,” –  Bert Koenders, Minister of Foreign Affairs of the Netherlands

Referendum Netherlands

 1. What will the Netherlands gain with the EU-Ukraine Association Agreement (AA)?

The Association Agreement is a win-win process, leading to more trade, more jobs, and lower prices

This agreement is NOT about providing massive financial support to Ukraine. The EU has been providing support to Ukraine for a long time as part of its cooperation and development aid, but this is not linked to the AA and there is no new commitment to more financial support from the EU to Ukraine in the AA.

[expand title=”Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) as a part of AA means:”]

 • European companies will have easier and equal access to the Ukrainian market and will not  be treated in a less favourable way. The Netherlands will get the access to the market of 45 million people
 • Better protection of EU investments in Ukraine (through competition rules that Ukraine will adopt)
 • Ukraine commits to adopt EU norms and standards

Netherlands as the other EU countries will benefit from AA with Ukraine. Average annual exports from the Netherlands to Ukraine are € 775 million, which attract import duties averaging 5.7%. 53% by value of these exports enters Ukraine free of duty, if Association Agreement is not applied. With DCFTA, 72% of current Dutch exports immediately enjoys free of duty import regime in Ukraine, and the average import duty becomes only 2.9%.

Average annual imports to the Netherlands from Ukraine amount to € 725 million, which attract import duties averaging 16.4% and 43%, enter without any duties.

After 10 years, 98% of current Dutch exports to Ukraine and 78% of Dutch imports from Ukraine will be traded freely.[/expand]

Nowadays 320 Dutch companies work in Ukraine

“Research commissioned by the Ministry of Economic Affairs has shown that the Netherlands could benefit from DCFTA. Ukraine could be an important raw material supplier of cereal/feed grain and oilseed, and the Dutch livestock industry and bio-energy sector could benefit as a result”

“In case of a DCFTA Dutch export opportunities in Ukraine increase for all its traditional export products (dairy, potatoes, horticultural products), input supplies and services including knowledge transfers,” – LEI Wageningen UR Report “Prospects for Ukraine’s agrifood sector. Implications for Dutch trade relations”

referendum netherlands

Nederlands

 1. Wat betekent het associatieverdrag (AV) van de EU met Oekraïne?

Het AV tussen de EU en Oekraïne is een internationaal verdrag, dat bepalingen bevat over handel (“Diepgaande en uitgebreide vrijhandelsovereenkomst”, ofwel DCFTA) en politieke bepalingen. De EU heeft veel verschillende overeenkomsten met een groot aantal landen. Verdragen zoals het AV met Oekraïne werden ook gesloten met Moldavië en Georgië.

[expand title=”Wat is het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne?”]

Het AV gaat om:

 • Principes van de vrijemarkteconomie en duurzame ontwikkeling; DCFTA voorziet niet alleen de wederzijdse openstelling van de markten voor de meeste goederen en diensten, maar ook bindende bepalingen inzake de geleidelijke aanpassing aan de EU-normen en standaarden van de handel en handelsgerelateerde gebieden
 • Waarden en beginselen: democratie, respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, goed bestuur
 • Rechtsorde: bescherming van persoonsgegevens; samenwerking op het gebied van migratie, asiel en grensbeheer; de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, enz.
 • Samenwerking in de strijd tegen corruptie, criminaliteit, terrorisme en klimaatverandering.
 • Nauwere samenwerking in het buitenlands en veiligheidsbeleid, met nadruk op regionale vraagstukken, MVW (massavernietigingswapens), non-proliferatie en ontwapening, conflictpreventie en crisisbeheersing
 • Eerbiediging van de beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit, onschendbaarheid van de grenzen en onafhankelijkheid
 • De integratie van milieubeschermingsnormen in alle economische activiteiten[/expand]

[expand title=”Wat is het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne niet?”]

Dit verdrag betreft:

 • NIET aansluiting bij de EU. Er is geen enkele bepaling in het AV die verwijst naar het EU-lidmaatschap, noch enige toezegging van de EU in die zin. Sommige landen werden EU-lid zonder een AV.
 • NIET het verstrekken van intensieve financiële steun aan Oekraïne. De EU verstrekt sinds lange tijd steun aan Oekraïne, als onderdeel van de samenwerking en ontwikkelingshulp, maar deze is niet gekoppeld aan het AV en er is geen nieuwe toezegging in het AV voor meer financiële steun van de EU aan Oekraïne.
 • NIET het openen van de EU voor Oekraïense werknemers en migranten. Er is geen bepaling in het verdrag die Oekraïense werknemers of staatburgers een grotere bewegingsvrijheid biedt naar of binnen de EU. De EU en Oekraïne voeren een dialoog over visumliberalisering voor kort verblijf (voor toeristen en zakelijke reizigers), maar dit politieke proces staat in geen enkel verband met het associatieverdrag.
 • NIET toetreding tot de NAVO. De EU en de NAVO zijn verschillende organisaties. Er is geen enkele bepaling in het AV over het NAVO-lidmaatschap.[/expand]

“We zijn op een punt beland dat de Nederlandse veiligheid en welvaart onder druk staan door ontwikkelingen buiten onze grenzen. Dit akkoord is een stap naar een stabiel buurland Oekraïne”, aldus Bert Koenders, Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland

Geenpeil Oekraine

 1. In hoeverre zal Nederland profiteren van het Associatieverdrag (AV) van de EU met Oekraïne?

Het associatieverdrag is een win-winproces: het leidt tot meer handel, meer werkgelegenheid en lagere prijzen

Deze overeenkomst betreft niet het verstrekken van intensieve financiële steun aan Oekraïne. De EU verstrekt sinds lange tijd steun aan Oekraïne, als onderdeel van de samenwerking en ontwikkelingshulp, maar deze is niet gekoppeld aan het AV en er is geen nieuwe toezegging in het AV voor meer financiële steun van de EU aan Oekraïne.

[expand title=”De diepgaande en uitgebreide vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) als onderdeel van het AV betekent:”] 

 • Europese bedrijven krijgen gemakkelijkere en gelijke toegang tot de Oekraïense markt en zullen niet minder gunstig worden behandeld. Nederland krijgt toegang tot een markt van 45 miljoen mensen
 • Betere bescherming van EU-investeringen in Oekraïne (door middel van mededingingsregels die Oekraïne zal aannemen)
 • Oekraïne verbindt zich te voldoen aan normen en regels van de EU

Nederland en de andere EU-landen zullen profiteren van het AV met Oekraïne. De gemiddelde jaarlijkse export vanuit Nederland naar Oekraïne bedraagt 775 miljoen euro, waarvan de gemiddelde invoerrechten 5,7% bedragen. Als het associatiebedrag niet wordt toegepast, komt 53% van de exportgoederen naar waarde belastingvrij Oekraïne binnen. Met DCFTA kan 72% van de huidige Nederlandse export onmiddellijk profiteren van een belastingvrije invoerregeling in Oekraïne, en bedragen de gemiddelde invoerrechten slechts 2,9% van de totaalwaarde.

De gemiddelde jaarlijkse import naar Nederland vanuit Oekraïne bedraagt 725 miljoen euro, waarvan de gemiddelde invoerrechten 16,4% bedragen, en 43% daarvan wordt zonder enige invoerrechten ingevoerd.

Na 10 jaar zal 98% van de huidige Nederlandse export naar Oekraïne en 78% van de Nederlandse import uit Oekraïne vrij worden verhandeld.[/expand]

Momenteel werken 320 Nederlandse bedrijven in Oekraïne

“Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft aangetoond dat Nederland zou kunnen profiteren van de DCFTA. Oekraïne kan een belangrijke grondstoffenleverancier van graan/voedergranen en koolzaad worden, en de Nederlandse veehouderij en bio-energiesector zouden daarvan kunnen profiteren”

“Een DCFTA verhoogt de Nederlandse exportkansen in Oekraïne voor alle traditionele exportproducten (zuivel, aardappelen, tuinbouwproducten), landbouwgrondstoffen en diensten, met inbegrip van kennisoverdracht”, rapport van LEI Wageningen UR “Vooruitzichten voor de Oekraïense agrovoedingssector. Gevolgen voor de Nederlandse handelsbetrekkingen.”

Geenpeil Oekraine

 

You could close this page. Or you could join our community and help us produce more materials like this.  We keep our reporting open and accessible to everyone because we believe in the power of free information. This is why our small, cost-effective team depends on the support of readers like you to bring deliver timely news, quality analysis, and on-the-ground reports about Russia's war against Ukraine and Ukraine's struggle to build a democratic society. A little bit goes a long way: for as little as the cost of one cup of coffee a month, you can help build bridges between Ukraine and the rest of the world, plus become a co-creator and vote for topics we should cover next. Become a patron or see other ways to support. Become a Patron!

To suggest a correction or clarification, write to us here

You can also highlight the text and press Ctrl + Enter

Please leave your suggestions or corrections here


  Euromaidan Press

  We are an independent media outlet that relies solely on advertising revenue to sustain itself. We do not endorse or promote any products or services for financial gain. Therefore, we kindly ask for your support by disabling your ad blocker. Your assistance helps us continue providing quality content. Thank you!

  Related Posts