3-6

Chieftain of Legion gang Sergey Zavdoveyev. Photograph: dnr-pravda.ru